Menu

Nie budujemy murów pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem

WINDYKACJA SĄDOWA I POZASĄDOWA

Windykacja pozasądowa obejmuje szereg czynności mających doprowadzić do wynegocjowania z dłużnikiem warunków spłaty zadłużenia oraz wyegzekwowania tych warunków bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Windykacja miękka stosowana jest wobec dłużników, u których brak płatności wynika z przejściowych problemów finansowych bądź zwykłego roztargnienia. Taki rodzaj działań charakteryzuje się wysoką skutecznością w przypadku dłużników wyrażających wolę współpracy z zakresie uregulowania zobowiązania oraz dłużników świadomych tego, że skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego znacznie zwiększy wysokość zadłużenia. W kontaktach z dłużnikiem kładziemy nacisk na korzyści płynące z ugodowej spłaty zadłużenia.

Windykacja pozasądowa obejmuje swym zakresem wysyłanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wykonywanie telefonów do dłużnika i kontakt osobisty, negocjowanie ugód w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia oraz monitoring realizacji takich ugód, a także informowanie dłużników o możliwości umieszczenia ich danych w rejestrach dłużników oraz dokonywanie wpisu w takich rejestrach.

Windykacja sądowa stosowana jest wobec dłużników, których postawa zmierza do uchylenia się od płatności zobowiązań lub w przypadkach, gdy zawarcie porozumienia przedsądowego uniemożliwiają inne czynniki (np. brak kontaktu z dłużnikiem). Powyższe wymusza podjęcie radykalnych działań, jakim jest proces sądowy i egzekucja komornicza, a także innych dozwolonych prawem czynności mających na celu zabezpieczenie i ochronę interesów naszego klienta. Windykacja twarda obejmuje swoim zakresem dochodzenie roszczeń na drodze sądowej we wszystkich trybach, kierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika, stały monitoring postępowania egzekucyjnego, ustalanie majątku dłużnika, dochodzenie roszczeń majątkowych od dłużnika oraz – w sytuacji wyzbywania się majątku przez dłużnika – prowadzenie postępowań niestandardowych obejmujących pozew ze skargi pauliańskiej i postępowania karne.