Menu

Nie budujemy murów pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem

MEDIACJE I NEGOCJACJE

Działamy zgodnie z zasadami etyki. Nie stosujemy praktyk sprowadzających się do naruszania dobrego imienia dłużnika, zastraszania, czy wprowadzania go w błąd. W swoich działaniach kierujemy się zasadą, że odzyskując długi dla swojego klienta w istocie działamy w jego mieniu. Analiza okoliczności sprawy połączona z wstępnym wywiadem pozwala na wypracowanie dalszego toku działania nakierowanego nie tylko na odzyskanie należności, ale również na utrzymanie poprawnych relacji z dłużnikiem, z którym wierzyciel niejednokrotnie pozostaje w stałych kontaktach handlowych. Celem podejmowanych działań o charakterze mediacyjnym i negocjacyjnym jest dobrowolne wykonanie przez dłużnika zobowiązania, często w ramach zawieranej ugody ratalnej.