Menu

Konsekwentnie dążymy do celu jakim jest odzyskanie należności

ODSZKODOWANIA

Spółka Prokura sp. z o. o. specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz zobowiązanych do jej naprawienia. Spółka podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu wszelkich szkód wywołanych wypadkiem, błędem, zaniedbaniem czy innym zdarzeniem, a w szczególności szkód rzeczowych i majątkowych oraz na osobie dot. obrażeń ciała i urazów psychicznych wywołanych poniższymi zdarzeniami:

  • wypadek komunikacyjny – działanie Spółki obejmuje dochodzenie odszkodowań zarówno dla poszkodowanych pasażerów, jak i kierowców wypadków komunikacyjnych pod warunkiem, że nie można przypisać im wyłącznej winy w spowodowaniu wypadku.
  • wypadek w gospodarstwie rolnym – Spółka pomaga uzyskać odszkodowanie rolnikowi, który uległ wypadkowi przy pracy zdefiniowanemu w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Na rolniku ciąży obowiązek zawarcia w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która wykonując pracę w gospodarstwie rolnym wyrządziła szkodę związaną z posiadanym przez rolnika gospodarstwem. Ubezpieczeniu podlegają również budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.
  • wypadek przy pracy – pracownikowi który uległ wypadkowi przy pracy przysługuje odszkodowanie nie tylko z ZUS, lecz także od pracodawcy. Przyczyną wypadku przy pracy jest często brak odpowiedniego przeszkolenia pracownika, niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy, uszkodzony lub niewłaściwy sprzęt udostępniany przez pracodawcę i inne. Pracownikowi, który ucierpiał na skutek tych zaniedbań przysługuje odszkodowanie z tytułu utraty zdrowia, utraty dochodów, renta wyrównawcza, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia i dojazdów do placówki zdrowia.

Pamiętamy, że spory odszkodowawcze to nie tylko wymiar materialny, ale niejednokrotnie ludzka tragedia. Zrozumienie dla powyższego przenosimy na relacje z naszym klientem podchodząc do każdej sprawy indywidualnie i z najwyższym zaangażowaniem. Jednocześnie poprzez współpracę z renomowaną kancelarią prawną gwarantujemy profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług.